top of page
Search

💦Promotion ປີໃຫ່ມລາວ ສົງການນີ້💦

Updated: Aug 15, 2023

✅ ພຽງແຕ່ທ່ານ ຊື້ເຄື່ອງ ລ້າງ ອັດ ສີດ HD 7/11-4 classic 1 ເຄື່ອງ ຮັບທັນທີ ເຄື່ອງ ດູດຝຸ່ນ WD 3, 1 ເຄື່ອງ

ຫຼຶ ຮັບສ່ວນຫຼຸດ 10 % ທັນທີ ພ້ອມຮັບປະກັນ ຫຼັງການ ຂາຍ ຟຣີ 1 ປີເຕັມ

✅ຊື້ເຄື່ອງ ຂັດພື້ນ BD 50/50 C Bp Classic ຮັບໄປເລີຍ ຟຣີ ເຄື່ອງ ລ້າງອັດສີດ K2 Compact ພ້ອມຮັບປະກັນ ຫຼັງການ ຂາຍ ຟຣີ 1 ປີເຕັມຮັບປະກັນ ຫຼັງການ ຂາຍ ຟຣີ 1 ປີເຕັມ

✅ ຊື້ເຄື່ອງ ຂັດພື້ນ BDS 43/150 Classic ຮັບໄປເລີຍ ຟຣີ ເຄື່ອງ ຄວາມສະອາດ ກະຈົກ WV 6 plus ພ້ອມຮັບປະກັນ ຫຼັງການ ຂາຍ ຟຣີ 1 ປີເຕັມ

✅ ລູກຄ້າໃໝ່ ລາຄາທົດລອງໃຊ້ ຮັບສ່ວນຫຼຸດ 25-30% (ບາງລາຍການ)

✅ ສິນຄ້າ ຫຼາກຫຼາຍລາຍການ ຕອບສະໜອງທຸກໆການ ການທຳຄວາມສະອາດ ລົດ,ເຮື່ອນ ແລະ ອາຄານການເຮັດວຽກຂອງທ່ານ


Smartklin Co., LTD

www.smartklinlao.com

ສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ ຖະໜົນສະພັງຫມໍ້, ບ້ານສະພັງຫມໍ້, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

68 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page